پلن مورد نیاز خود را انتخاب کنید

15 تا 50 درصد بیشتر از مقدار خریداری شده لایک هدیه بگیرید.
 • ۱۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  450 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۲۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  900 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۵۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  2,250 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۱۰۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  4,500 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۲۰۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  9,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۵۰۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  22,500 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۱۰۰۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  45,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
 • ۲۰۰۰۰ لایک ایرانی اینستاگرام

  • لایک های تماماً ایرانی و واقعی

   15 تا 50 درصد هدیه

   اضافه شدن بصورت آنی

   بعد از خرید با شماره همراه پشتیبان تماس بگیرید.

   حتما بعد از خرید آدرس پست خود را به تلگرام پشتیبانی ارسال کنید.
  90,000 تومان یکبار
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • لایک های تماماً ایرانی و واقعی
 • 15 تا 20 درصد هدیه
 • اضافه شدن بصورت آنی