فروش اتريوم

بهترين قيمت و كمترين زمان پرداخت

0.025 ETH

١- تكميل ثبت نام عادي و پرداخت
٢- ارسال تيكتي با موضوع خريد اتريوم و داشتن شماره تراكنش بانك و آدرس كيف پول شما جهت واريز مقدار اتريوم خريداري شده ي شما

  • 09035131219 ٣- شماره تلفن پشتيباني
0.05 ETH

١- تكميل ثبت نام و پرداخت
٢- ارسال تيكتي با موضوع خريد اتريوم و داشتن شماره تراكنش بانك و آدرس كيف پول شما جهت واريز مقدار اتريوم خريداري شده ي شما

  • 09035131219 ٣- شماره تلفن پشتيباني
0.1 ETH

١- تكميل ثبت نام و پرداخت
٢- ارسال تيكتي با موضوع خريد اتريوم و داشتن شماره تراكنش بانك و آدرس كيف پول شما جهت واريز مقدار اتريوم خريداري شده ي شما

  • 09035131219 ٣- شماره تلفن پشتيباني