گیفت کارت استیم

گیفت کارت 5 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 10 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 15 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 20 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 25 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 30 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 50 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 60 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 100 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )

گیفت کارت 200 دلاری استیم

مخصوص برای فعال کردن مارکت و همچنین اکانت استیم ، خرید از مارکت استیم و ...

دقت داشته باشید که Region این گیفت کارت Global می باشد. یعنی قابلیت استفاده در تمامی Region ها را دارد.واحد پولی اکانت شما هرچه که باشد، این والت پس از استفاده، به همان واحد پولی تغییر پیدا خواهد کرد.

(توجه داشته باشید که مدت زمان تحویل از 5 تا 15 دقیقه متفاوت است)

(اطلاعات خرید بصورت تیکت در پنل کاربری شما ارسال می شود . )